Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy 2024

NI SƯ NHƯ NGUYỆT LƯỢC GIẢNG LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI (4 PHÁP ĐẦU TRONG 17 PHÁP TĂNG- GIÀ – BÀ -THI – SA)

Chiều ngày 04/07/2024, Ni sư Như Nguyệt giảng chủ đề: Lược giảng “TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO NI GIỚI” 17 Pháp Tăng-già-bà-thi-sa, tại trường hạ chùa Hải Huệ, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, trước hết lược giảng 4 giới đầu trong 17 pháp. Giới 1. Qua lại làm mai mối

 Giới 2. Đem tội vô cớ hủy báng người

Giới 3.  Lấy chút phần khác chê bai 

Giới 4. Đến quan thưa kiện cư sĩ

Saṃghāvaśeṣa dharmā (Tăng Tàn Pháp), người vi phạm giới này như bị thương nặng có thể chữa trị được, nhưng phải nương vào Tăng già mà sám hối và nương vào Tăng già mà xuất tội.Kinh Tỳ Ni Mẫu dạy: Như người bị kẻ khác giết còn dính một chút yết hầu, nên gọi là TÀN. Ví như hai người cùng lâm trận, một người bị hại dứt thân mạng, người thứ hai mạng căn, tuy bị hại mà không mất mạng, nếu gặp thầy giỏi thuốc hay có thể trị lành, nếu chẳng gặp thì không thể cứu được. Phạm tội Tăng Tàn cũng lại như vậy, phải nương nhờ vào hai bộ Đại chúng thanh tịnh, vì mình nói cách thức đúng pháp Sám hối trừ tội, tội này mới hết được, tạo cơ hội cho chư Ni tự tu sửa đời sống phạm hạnh của chính mình. Nếu không có bộ Đại chúng thanh tịnh, tội kia không dứt hết được, nên gọi là TĂNG TÀN.

Hình ảnh tại buổi giảng:

Thực hiện: Ban TT – TT Trường hạ

Tin đã đăng