Thứ Ba, 21 Tháng Năm 2024

TP. HCM: KINH VÔ LƯỢNG THỌ DO TT. THÍCH QUẢNG LỰC GIẢNG TẠI CHÙA PHƯỚC VIÊN

Sáng ngày 28/4/2024 (20 tháng 3 năm Giáp Thìn). Tại chùa Phước Viên, số 318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. TT. Thích Quảng Lực đã có buổi thuyết giảng  “Kinh  Vô Lượng Thọ”, phẩm thứ 41 “ Hoặc tận kiến Phật“.Phẩm này tiếp tục khuyên hành giả phải đoạn nghi trừ hoặc và càng rõ ý hơn trong Kinh Thập Vãng Sanh, cũng có ghi chép về việc tin nhận giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chánh tín kinh này, yêu mến kinh này, quán sát, dẫn dắt chúng sanh thì kẻ nói, người nghe đều được vãng sanh cõi A Di Ðà Phật. Nếu có những người như vậy thì từ hôm nay, ta thường sai hai mươi lăm vị Bồ Tát hộ trì những người ấy, thường khiến cho họ không bệnh tật, không khổ não, dù là người hay phi nhân chẳng có dịp khuấy nhiễu họ. Ði, đứng, nằm, ngồi, bất luận là ngày hay đêm thường được an ổn. Trong phẩm này, Phật cũng chỉ dạy rõ có hạng người được nói đến trong đoạn này còn nặng hơn hạng trên. Hạng trên còn tu thiện, chỉ vì cầu phước báo thế gian nên chẳng thoát khỏi luân hồi; còn hạng người được nói đến trong đoạn này còn ngu si hơn nữa: Chẳng trồng căn lành, trái lại còn cậy vào Thế Trí Biện Thông, kiêu mạn, tự đại, chẳng sanh chánh tín, khiến tà tâm càng thêm lớn. Họ chẳng biết rằng Thế Trí Biện Thông chính là một trong tám nạn. Tà kiến điên đảo lại tƣởng là hay. Hạng người như thế làm sao thoát nổi biển khổ sanh tử.Chúng sanh trong cõi này tuy cũng tu thiện nhưng chẳng chịu cầu sanh Tịnh Ðộ thì có ba hạng: Một là tham đắm vào phước lạc thế gian, cầu quả nhân thiên. Hai là Thế Trí Biện Thông, tà tâm lừng lẫy. Ba là hạng “thủ tướng phân biệt, tình chấp thâm trọng” (chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng). Ba hạng người như vậy dẫu tu phước thì chỉ đạt được phước báo thế gian, khác nào mộng, huyễn, bọt nước, hình bóng thoáng qua, chớp mắt đã hết. Vì thế, “cầu xuất luân hồi, chung bất năng đắc” (cầu thoát luân hồi, trọn chẳng thể thoát nổi).Do đó ta thấy rằng toàn thể của diệu đức “năng tín” chính là vô tướng trí huệ. Tịnh tông chính là pháp môn vi diệu tối cực viên đốn, siêu tình ly kiến chẳng thể nghĩ bàn. Nếu ai có thể sanh được lòng tin chân thật nơi pháp môn này: tin Sự, tin Lý, tin Tự, tin Tha, tin Nhân, tin Quả, đầy đủ cả sáu thứ tín như thế; nên biết là người ấy đã siêu tình ly kiến, đã khế hợp với trí huệ vô tướng.Cầu sanh sang cõi tịnh là chí tâm tin ưa, nguyện sanh cõi Cực Lạc. Cầu được sanh như thế chính là đem một niệm tâm nguyện nhỏ niệm của ta gieo vào biển nguyện vô biên của Phật Di Ðà; đó cũng chính là đem cả biển Phật, rốt ráo Bồ Ðề. Phát Bồ Ðề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tu hành đúng theo tông chỉ ấy sẽ được sanh về cõi Phật, vĩnh viễn được giải thoát.

Hình ảnh tại buổi giảng:

Thực hiện: Diệu Thanh – Minh Đạt

 

 

Tin đã đăng