Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024

TP. HCM: CHƯ TÔN ĐỨC NI CUNG THỈNH HỘI ĐỒNG THẬP SƯ NI – ĐẠI GIỚI ĐÀN BỬU HUỆ NĂM 2023

Đức Phật dạy: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam Tôn; muốn thoát ly sanh tử mê đồ cần phải chí cầu Tịnh giới…”Bởi vậy, các chức sự Giới đàn, giới tử xem như mặt trời đúng ngọ, phát tâm lễ bái, cầu nghiệp xấu tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh, tham lễ các bậc cao minh, nguyện vào cửa ngõ Tam tụ, bỏ ác làm lành tự tha lưỡng lợi. Muốn vậy mọi người phải từ con đường Giới luật mà vào, Định Tuệ từ đây phát sanh, cửa ngõ Niết bàn do đây thành tựu.Trên tinh thần đó, nhằm thực hiện các công tác tại Đại giới đàn Bửu Huệ sắp tới, Ban kiến đàn Ni, cung an chức sự Tam sư Thất chứng Hội đồng Thập sư Ni như sau:

Tam sư đàn Tỳ Kheo gồm: Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết – Yết ma A Xà Lê, Ni trưởng Thích nữ Hải Thành –  Giáo thọ A Xà Lê.

Thất chứng đàn Tỳ Kheo gồm: Ni trưởng Thích nữ Như Thanh – Đệ nhất Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Giác Thành – Đệ nhị Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Lưu Phong – Đệ tam Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Chơn – Đệ tứ Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Ngọc – Đệ ngũ Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Cương – Đệ lục Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Cảnh – Đệ thất Tôn chứng.

Tam sư đàn Thức Xoa ma Na gồm: Ni trưởng Thích nữ Như Xuân – Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ – Yết ma A Xà Lê, Ni trưởng Thích nữ Như Phương – Giáo thọ A Xà Lê.

Thất chứng đàn Thức Xoa ma Na gồm: Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận – Đệ nhất Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Lộc – Đệ nhị Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Khiết Ngọc – Đệ tam Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Tường – Đệ tứ Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Chơn Minh – Đệ ngũ Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Thủy – Đệ lục Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo – Đệ thất Tôn chứng.

Tam sư đàn Sa Di gồm: Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích nữ Giác Trung -Yết ma A Xà Lê, Ni trưởng Thích nữ Như Trí – Giáo thọ A Xà Lê.

Thất chứng đàn Sa Di gồm: Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen – Đệ nhất Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh – Đệ nhị Tôn chứng,  Ni trưởng Thích nữ Phước Giác – Đệ tam Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Viên Giác – Đệ tứ Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Tri – Đệ ngũ Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Tường – Đệ lục Tôn chứng, Ni trưởng Thích nữ Như Trí – Đệ thất Tôn chứng.

 Từ đó vào ngày 11/11/ 2023 (28/09 năm Quý Mão), chư Tôn đức Ni trong Ban Kiến Đàn, tổ chức đoàn cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Ni.

Trưởng đoàn có Ni trưởng Thích nữ Như Thảo – Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Phó trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương, Ủy viên Ban Thường trực BTS, Phó Thường trực Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM. Tháp tùng đoàn còn có Ni trưởng Thích Nữ Tắc Sen – Phó trưởng Phân ban, Trưởng tiểu Ban Nghi lễ Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM, Ni trưởng Thích nữ Như Trí – Phó trưởng Phân ban, Trưởng tiểu Ban Hướng dẫn Phật tử Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM, Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng Tiểu ban Từ thiện – Xã hội Phân Ban Ni giới Trung ương, Phó trưởng Phân Ban, Thủ quỹ Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM, NS. Thích nữ Liễu Ngọc – Phó Thư ký Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM cùng chư Ni các tự viện. Đoàn đến chùa Phước Hải – Q. 10, thành kính đảnh lễ Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện -Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương.Tại đây Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đại diện đoàn dâng lời cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện – Quang lâm, ứng ngôi Hòa thượng Đàn đầu đàn truyền giới Tỳ-kheo-Ni của Đại giới Đàn Bửu Huệ, tổ chức từ ngày 17 đến 23-11 (5 đến 11-10-Quý Mão), tại chùa Thanh Tâm, (Phật Cô Đơn) xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Trước sự chân tình của chư Tôn đức Ni thỉnh cầu, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện hoan hỷ và nhận lời vì Phật sự chung của giáo hội. Tiếp đó đoàn cũng đến Tổ đình Từ Nghiêm (Q.10), cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Xuân – Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới TP. HCM quang lâm giới đàn Ni chùa Thanh Tâm, ứng ngôi Đường đầu Hòa thượng đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na. Tiếp tục đoàn đến Tổ đình Long Nhiễu, quận Thủ Đức và Ni viện Vạn Hạnh, quận Bình Thạnh cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết, ứng ngôi Yết ma A Xà Lê và Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, ứng ngôi  Giáo thọ A Xà Lê. Đoàn đến chùa Phước Viên cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Trưởng Phân ban Ni giới TP. HCM ứng ngôi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Sa-di-ni và Tổ đình Huê Lâm cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Hư Huệ – Cố vấn Phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM ứng ngôi vị Yết ma A Xà Lê.

Hình ảnh của đoàn:

Thực hiện: Minh Tâm – Minh Đạt

HÌNH ẢNH GỐC LINK TẠI ĐÂY

Tin đã đăng