Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024

Bình Thuận: Ngày thứ nhất – Khóa tu tưởng niệm Hòa thượng Minh Nhơn

4g sáng, ngày 21/4/2024 (13/3/Giáp Thìn). Chư Tôn đức Tăng Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ vân tập về thiền đường Giác Đức, thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bắt đầu thiền hành và thiền tọa tại khu rừng tràm, mở đầu cho ngày tu thứ nhất.Theo thời khóa một ngày có 4 thời thiền hành, thiền tọa lúc 4g15 sáng; 7g30; 15g30; 19g và 2 thời thính Pháp, Chấp tác … 9g sáng, Thượng tọa Giác Nhuận đã chia sẻ với chư hành giả Chơn lý “ Nhập Định” của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Để cho hành giả biết được phương cách tu tập thiền định theo quan điểm chứng ngộ của Đức Tổ Sư và sống đúng truyền thống Hệ phái Khất sĩ, theo như Tổ dạy “Cần nhất là phải biết rằng: lúc mới khởi đầu thì phải tầm sát là tìm xét nghĩa lý. Hiểu nghĩa lý rồi mới có hỷ, có hỷ rồi mới có lạc, có lạc rồi mới có tịnh, có tịnh rồi mới có định. Về sau hết nghĩa lý để tầm sát rồi, tức là giác ngộ hết pháp nơi mình thì chỉ còn hỷ lạc tịnh định, lâu sau nữa chỉ còn lạc tịnh định, và sau rốt là còn định và xả, xả và định. Bấy giờ cái học sẽ từ nơi yên lặng mà ra, và từ nơi cảnh ngoài mà đến thêm, thêm mãi, tức là giải thoát, đã đến bờ bên kia, Niết-bàn, hết luân hồi khổ não.Vậy nên sơ định là tầm sát, hỷ, lạc, tịnh, định.

Nhị định là hỷ, lạc, tịnh, định.

Tam định là lạc, tịnh, định.

Tứ định là tịnh, định và sẽ đến định xả là đắc đạo, đắc chơn ngã, chủ tể, kết quả.Qua khỏi tứ định mới gọi là đắc Niết-bàn nín nghỉ thiệt thọ kêu là đại định, trong đại định là tự nhiên, chớ không còn có pháp gì như niệm chăm chú, hay tầm sát, hỷ, lạc, tịnh chi cả.” Để thành tựu giáo pháp.14g cùng ngày, đại đức Minh Đạo đã thay lời Thượng tọa Giác Nhuận đã trùng tuyên Chơn Lý số 14 – Nhập Định đến chư hành giả cùng nghe.

Hình ảnh tại buổi lễ:

Diệu Anh

 

 

Tin đã đăng